GOJÛSHICHI BUTSU

GOJÛSHICHI BUTSU

AOGI KOI NEGAWAKU WA
SAMBÔ FUSHITE SHÔKAN WO TARE TAMAE
JÔ RAI MAKA HANNYA HARAMITA SHINGYÔ O
FUJUSU ATSUMURU TOKORO NO SHUKUN WA

BIBASHI BUTSU DAIOSHÔ
SHIKI BUTSU DAIOSHÔ
BISHAFU BUTSU DAIOSHÔ
KURUSON BUTSU DAIOSHÔ
KUNAGONMUNI BUTSU DAIOSHÔ
KASHÔ BUTSU DAIOSHÔ
SHAKAMUNI BUTSU DAIOSHÔ
MAKAKASHÔ DAIOSHÔ
ANANDA DAIOSHÔ
SHÔNAWASHU DAIOSHÔ
UBAKIKUTA DAIOSHÔ
DAITAKA DAIOSHÔ
MISHAKA DAIOSHÔ
BASHUMITTA DAIOSHÔ
BUTSUDANANDAI DAIOSHÔ
FUDAMITTA DAIOSHÔ
BARISHIBA DAIOSHÔ
FUNAYASHA DAIOSHÔ
ANABOTEI DAIOSHÔ
KABIMORA DAIOSHÔ
NAGYAHARAJUNA DAIOSHÔ
KANADAIBA DAIOSHÔ
RAGORATA DAIOSHÔ
SÔGYANANDAI DAIOSHÔ
KAYASHATA DAIOSHÔ
KUMORATA DAIOSHÔ
SHAYATA DAIOSHÔ
VASHUBANZU DAIOSHÔ
MANURA DAIOSHÔ
KAKUROKUNA DAIOSHÔ
SHISHIBODAI DAIOSHÔ
BASHASHITA DAIOSHÔ
FUNYOMITTA DAIOSHÔ
HANNYATARA DAIOSHÔ
BODAIDARUMA DAIOSHÔ
TAISO EKA DAIOSHÔ
KANCHI SÔSAN DAIOSHÔ
DAII DÔSHIN DAIOSHÔ
DAIMAN KÔNIN DAIOSHÔ
DAIKAN ENÔ DAIOSHÔ
SEIGEN GYÔSHI DAIOSHÔ
SEKITÔ KISEN DAIOSHÔ
YAKUSAN IGEN DAIOSHÔ
UNGAN DONJÔ DAIOSHÔ
TÔZAN RYÔKAI DAIOSHÔ
UNGO DÔYÔ DAIOSHÔ
DÔAN DÔHI DAIOSHÔ
DÔAN KANSHI DAIOSHÔ
RYÔZAN ENKAN DAIOSHÔ
TAIYÔ KYÔGEN DAIOSHÔ
TÔSHI GISEI DAIOSHÔ
FUYÔ DÔKAI DAIOSHÔ
TANKA SHIJUN DAIOSHÔ
CHÔRO SEIRYÔ DAIOSHÔ
TENDÔ SÔKAKU DAIOSHÔ
SETCHÔ CHIKAN DAIOSHÔ
TENDÔ NYOJÔ DAIOSHÔ
EIHEI DÔGEN DAIOSHÔ
KOUN EJÔ DAIOSHÔ
TETTSÛ GIKAI DAIOSHÔ
KEIZAN JÔKIN DAIOSHÔ

SANGOKU DENTO REKIDAI SOSHI
NARABINI SOMON KÔDÔ DAIOSHÔ
MOKUDÔ TAISEN DAIOSHÔ
ZUIGAKU REMPO DAIOSHÔ
NO TAME KAMIJI ON NI MUKUI

HONJITSU “MEDITAZIONE ZEN ROMA” DÔJÔ NI
SANZEN SEISHÛ ICHIDÔ NO KOFUKU WO
KINEN SEN KOTO O

 

DEDICA AI 57 BUDDHA

Con profondo rispetto invochiamo
i Tre Tesori e ci prostriamo al perfetto Risveglio.
Abbiamo recitato il Sutra dell’Hannya Shingyo
e dedichiamo i meriti di questa cerimonia

al grande Maestro Vipashyin Buddha,
al grande Maestro Shikin Buddha,
al grande Maestro Vishvabhu Buddha,
al grande Maestro Krakucchanda Buddha,
al grande Maestro Kanakanmuni Buddha,
al grande Maestro Kashyapa Buddha,
al grande Maestro Shakyamuni Buddha,
al grande Maestro Mahakashyapa,
al grande Maestro Ananda,
al grande Maestro Shanavasa,
al grande Maestro Upagupta,
al grande Maestro Dhritaka,
al grande Maestro Micchaka,
al grande Maestro Vasumitra,
al grande Maestro Buddhanandi,
al grande Maestro Buddhamitra,
al grande Maestro Parshva,
al grande Maestro Punyayasha,
al grande Maestro Asvaghosha,
al grande Maestro Kapimala,
al grande Maestro Nagarjuna,
al grande Maestro Kanadeva,
al grande Maestro Rahulata,
al grande Maestro Sanghanandi,
al grande Maestro Gayashata,
al grande Maestro Kumarata,
al grande Maestro Jayata,
al grande Maestro Vasubandhu,
al grande Maestro Manorhita,
al grande Maestro Haklenayashas,
al grande Maestro Aryasimha,
al grande Maestro Basiasita,
al grande Maestro Punyamitra,
al grande Maestro Prajnatara,
al grande Maestro Bodhidharma,
al grande Maestro T’ai-tsu Hui-k’o,
al grande Maestro Chien-chih Seng-ts’an,
al grande Maestro Ta-i Tao-hsin,
al grande Maestro Ta-man Humg-jen,
al grande Maestro Ta-chien Hui-neng,
al grande Maestro Ch’ing-yuan Hsing-ssu,
al grande Maestro Shih-t’ou Hsi-ch’ien,
al grande Maestro Yueh-shan Wei-yen,
al grande Maestro Yun-yen Than-shen,
al grande Maestro Tung-shan Liangh-chieh,
al grande Maestro Yun-chu Tao-ying,
al grande Maestro T’ung-an Tao-p’i,
al grande Maestro T’ung-an Kuan-chih,
al grande Maestro Liang-shan Yuan-kuan,
al grande Maestro Ta-yang Ching-hsuan,
al grande Maestro T’ou-tzu I-ch’ing,
al grande Maestro Fu-jung Tao-k’ai,
al grande Maestro Tan-hsia Tzu-ch’un,
al grande Maestro Chen-hsieh Ch’ing-liao,
al grande Maestro T’ien-t’ung Tsun-chueh,
al grande Maestro Hsueh-tou Chih-chien,
al grande Maestro T’ien-t’ung Ju-ching,
al grande Maestro Eihei Dôgen,
al grande Maestro Koun Ejô,
al grande Maestro Tettsû Gikai,
al grande Maestro Keizan Jôkin,

alle successive generazioni di Patriarchi
e in particolare al grande Maestro Somon Kodo Sawaki,
al grande Maestro Mokudo Taisen Deshimaru,
al grande Maestro Zuigaku Rempo Niwa,
in segno della nostra più sentita riconoscenza!

Per tutti i praticanti di questo dojo “Meditazione Zen Roma”
auspichiamo, con lo spirito più elevato, l’autentica felicità
e per la sua realizzazione ci prosterniamo.